STRØM  IGENNEM  TÆNDERNE

KLINISKE ERFARINGER OG IAGTTAGELSER

af

Tandlæge Henrik Lichtenberg

Følgende spørgsmål vil jeg søge at belyse og forklare ud fra min erfaring og viden som holistisk tænkende tandlæge.

1) Har de strømme som vi kan måle imellem tænderne og slimhinden nogen betydning for tænderne, deres omgivelser og folks helbredstilstand?

2) Har folks tand og -kæbelidelser - fordøjelsesproblemer og andre sygdomme nogen forbindelse med størrelsen og polariteten af de strømme vi kan måle i munden?

3) Har det nogen betydning for, om symptomer forsvinder eller ej, at udskiftning af amalgamfyldninger foregår i en  bestemt rækkefølge efter måling af strøm og polaritet ?

Oral galvanisme.

Er, som ordet siger, galvanisk strøm i munden. Der dannes batterier af de mange forskellige metaller i og omkring tænderne og spyttet er en fortræffelig elektrolyt i kombination med fordøjelsesprodukter fra maden og sure og søde drikke.

En kendt - nu afdød - dansk tandlægeprofessor udtalte i 1992 i radioen, da han blev spurgt hvad han mente om oral galvanisme: "Oral galvanisme er en sygdom i Sverige, som nu er ved at brede sig til Danmark"

I 1902, halvfems år tidligere, blev oral galvanisme seriøst diskuteret i læge- og tandlægekredse i Rochester tandlægeselskab. Det er helt tydeligt ifølge læge R.C. Grants artikel i "The Dental Digest" at man allerede dengang havde mange kliniske erfaringer og betragtede den skadelige effekt af de forskellige metaller i munden med stor alvor. 1.

Alle der har, eller har haft, metaller i munden har sikkert prøvet at få en smerte eller et kraftigt jag, hvis man tilfældigt og uforvarende er kommet til at røre en metalfyldning med en gaffel eller fået et stykke sølvfolie imellem tænderne.

Dette fænomen som vi kalder for "oral galvanisme" skyldes de til tider meget kraftige spændinger der kan opstå imellem de forskellige metaller i tænderne, og som udløser en strøm, som påvirker vores nervesystem. Begrebet er ofte forbundet med kronisk kviksølv- og metalforgiftning, idet strømmene frigiver metaller (specielt kviksølv) og danner yderst giftige korrosionsprodukter. 2.

Strømmenes størrelse er afhængig af hvilke metaller der anvendes og hvor de hører hjemme i "det periodiske system"-"spændingsrækken" (inddeling efter ædelhed). Strømmen måles oftest i mikroampere (1 milliontedel af een ampere) og størrelsen er også delvis afhængig af hvilke og måske også hvor i munden og hvor mange forskellige metaller der bruges. Uædle metaller som aluminium og zink sammen med de mest ædle, som platin, guld og palladium anvendes i stor udstrækning i dag i den almindelige tandpleje.

Strømstyrken i tænderne og deres omgivelser kan komme op 500 mikroampere. Dette er 100-1000 gange højere end de strømme nerveimpulserne arbejder med og er samtidig et mål for hvor meget metal der strømmer ud i tænderne og vævene. 3.

De forskellige tandfyldningsmaterialer som amalgam og andre metaller, som f.eks. guld-platin-stål-titan-palladium o.m.a. danner galvaniske batterier i munden, som forårsager strømme og som ofte er så kraftige, at det kan mærkes og smages. Der dannes helt individuelle kredsløb imellem fyldningerne og nogle mennesker har fortalt at de endog kan modtage radiosignaler. Dette betragtes som regel med stor skepsis, men kan dog ikke modbevises.

Susen og støj eller klikkende lyde i ørene (tinnitus) kan være forårsaget af metallernes tilstedeværelse og de strømme de kan producere. Det har vist sig at ca.60% af patienterne slipper af med, eller får bedring af disse gener når alle metallerne fjernes fra tænderne.

Korrosion.

Der opstår altid strøm inden i en amalgamfyldning, idet amalgamlegeringen består af fem forskellige metaller, som er meget løst bundet til hinanden.

Denne indre strøm fører efterhånden til nedbrydning af fyldningen, og det kaldes for korrosion og meget ofte forårsager det med tiden et brud på fyldningen eller en sprængning af tandkronen, eller en del af denne, hvilket vi som tandlæger ser mange gange dagligt. 4.

Der kan også opstå strøm imellem to eller flere fyldninger eller kroner og de "svage" metaller føres så over i og omkring de tænder som indeholder mere ædle metaller. Dette fører ofte til blødende tandkød og ødelæggelse af kæbeknogle og tandnerven i disse tænder. 5.

Det er meget tit, at der er efterladt amalgamrester under guld-porcelænskroner (ca. i 90% af tilfældene) Mange videnskabelige undersøgelser, som også er blevet omtalt i tandlægernes lærebøger, påpeger det meget uheldige i at anbringe amalgam i kontakt med eller under guld-.platinarbejder og helst ikke i samme mund, men alligevel ses det så hyppigt. 6.

Forskning.

Det har vist sig, at de galvaniske strømme der dannes i munden nedbryder et af de mest almindelige stoffer som vi har i munden, nemlig salt NaCl2 (natriumclorid). Der spaltes klor fra, som sammen med kviksølv danner en af de aller mest giftige kemiske forbindelser vi kender - kviksølvklorid eller Calomel og som let ophobes i kroppen. Det er næsten helt sikkert at det på et eller andet tidspunkt vil give en systemisk forgiftning. 1.

Fluor fra f.eks. tandpasta kan, sammen med kviksølvet fra amalgamfyldningerne, danne den ligeledes meget giftige kemiske forbindelse kviksølvfluorid.

De første resultater fra en ny tysk undersøgelse, omfattende 17.500 personer, lavet i samarbejde med miljøbeskyttelsesorganisationerne, blev præsenteret ved en pressekonference den 1 maj 1996.

Det blev i denne undersøgelse bekræftet, at 40% af befolkningen fik mere kviksølv fra amalgamfyldningerne via kviksølvdampe og spyttet, end WHO har fastsat som anbefalet grænseværdi.

I denne undersøgelse er der endog ikke medregnet de ret store mængder kviksølv som på grund af de kunstig frembragte strømme havner i tænderne, kæbebenet og videre til hele kroppen.

Forskere har i de sidste hundrede år, på grundlag af mange videnskabelige undersøgelser advaret tandlægerne imod at anbringe metaller og specielt forskellige metaller i samme mund, idet det uvægerligt fører til korrosion og utilsigtede strømme, samt store koncentrationer af metaller i og omkring tænderne. 7.

I mange tilfælde giver det kroniske lidelser, sygdomme, smerter og ødelæggelse af tænder og omgivelser. 8.9.

Egne behandlinger.

Igennem de sidste tolv år har jeg målt de elektriske strømme der går igennem tænderne på de fleste af mine patienter. På samtlige patienter, som har fået udskiftet deres amalgamfyldninger til plastfyldninger, har jeg målt alle fyldninger ved hvert eneste besøg

Samtlige målinger og patienternes lokale og almene symptomer er blevet journalført i forbindelse med tandbehandlinger.

Nogle af mine foreløbige erfaringer vil jeg gerne delagtiggøre andre i - derfor denne artikel - men en egentlig databehandling af dette enorme materiale har endnu ikke været muligt.

Målemetoden.

Måleinstrumentet, som jeg har anvendt i de sidste ti år, er et amperemeter model "Rita", som tandlæge Hal Huggins Colorado Springs, USA har fået konstrueret.

http://www.hugnet.com Det måler "peak-strømmen" d.v.s. det måler den øjeblikkelige og højeste strøm der går igennem tanden i forhold til slimhinderne. Skalaen er i mikroampere og apparatet registrerer samtidig om fyldningen eller tanden er den negative eller positive pol, altså hvilken vej strømmen går. 10.

Egne erfaringer.

Ved mine mange målinger har jeg opdaget, at der meget ofte er meget store strømme på fyldninger i visdomstænderne eller de bageste kindtænder og næsten altid i højre overkæbe, hvor jeg måler de højeste og negativt polariserede strømme. Dette område i munden, har ifølge den tyske professor Voll, forbindelse med bugspytkirtlen - til forskel fra den anden side, som går til milten.

Det har også vist sig at man kan måle meget kraftige strømme med negativ polaritet på fastsiddende tandreguleringstråd, som næsten altid er lavet af stål iblandet nikkel. Disse strømme har man eksempler på, at har været årsag til børns forringede almentilstand eller ændrede psykiske adfærd.

Det har vist sig, ved utallige udboringer af amalgam i tænderne, at mange tandsmerter helt kan tilskrives strømmen der går igennem tanden, idet smerterne eller følsomheden af en tand ofte forsvinder øjeblikkelig, når den sidste rest af metal er ude af tanden.

Ved udskiftning af metal i munden har det vist sig at være meget vigtigt, af hensyn til resultaterne af forbedring af symptomer m.v., at fjerne de fyldninger først, som har den største strøm og er den negative pol. Omkring disse tænder foregår der en ophobning af metalioner og en iltning af disse. Her dannes der de fleste meget giftige korrosionsprodukter, som via blodet spreder sig i kroppen eller vandrer langs nervebaner til vigtige ganglier, synapser (nervekontakter) og evt. videre til centralnervesystemet. Erfaringer fra USA viser, at man kan risikere at lave varige skader på nerve- og immunsystemet hvis man ikke følger disse udskiftningregler. 10

Mine egne erfaringer med udskiftning af amalgamfyldninger og i mange tilfælde også alle andre metaller i tænderne på hundredvis af patienter igennem de sidste 12 år har vist at ca.80% af de mange forskellige symptomer som patienterne havde inden behandlingen blev bedre eller forsvandt helt. 14.

Dette fine resultat mener jeg, at jeg blandt andet har opnået, fordi jeg konsekvent har fulgt de af IAOMT (International Academy of Oral Medicine). og Hal Huggins anbefalede regler, som bl.a. omfatter optimal beskyttelse og hensyntagen til de strømme der findes i tandsættet og dets omgivelser. 10.11.

Når tanden bliver fyldt med en ikke ledende plastfyldning (uden Aluminium og andre metaller) er der som regel ingen, eller meget lidt strøm på fyldningen, derimod har jeg meget ofte målt særdeles høje strømme på tandens resterende emalje (50-120 Mikroampere).

Denne stærke strøm betyder næsten altid, at tanden er øm ved tygning og meget følsom for koldt og varmt. Det er tilsyneladende langt hyppigere i molar og præmolarområdet, at dette forekommer, og det kunne tænkes at det har en forbindelse med meridianerne der jo passerer her til maven i overkæben og til tarmen i underkæben.

Det er af og til et stort problem når man som tandlæge skal hjælpe en patient med stærke smerter og man ikke kan finde nogen anden årsag end en kraftig strøm igennem tanden. Smerterne skal elimineres og derfor er den eneste løsning vi tandlæger har at fjerne tandens nerve, hvis man ikke kan få strømmen reduceret med zoneterapi og akupunktur.

Sammenhænge.

Ifølge professor Voll har alle tænder forbindelser til alle kroppens mange organer, områder og funktioner. 12.

Derfor er det nærliggende at forestille sig at problemer med en tand kan give problemer i et organ eller en legemsdel og at symptomerne ikke forsvinder før denne tand er behandlet 13.14.15.

Overbelastede organer eller kropsdele og fejlfunktioner el.lign. kan give symptomer og eventuelt ses i eller omkring en tand eller tandgruppe. Symptomer fra disse tænder kan være smerter, følsomhed, ømhed ved tygning og ødelæggelse af tandkød og knoglen omkring tænderne (paradentose).

Kæbehulebetændelse, som ikke er usædvanligt hos de med amalgam i overkæbens kindtænder, påvirker nerverne til tænderne, så tænderne gør ondt og bliver ømme.

Har man været uheldig og fået influenza, har mange oplevet at få smerter i alle tænderne.

Erfaringer med udskiftning af amalgam.

Jeg har som sagt i mange år udskiftet mange tusinde amalgamfyldninger til plastmaterialer. I begyndelse anvendte jeg det materiale som var beregnet til fortænder, idet jeg erfarede, at hvis en amalgamfyldning i en kindtand blev ved med at falde ud eller brække, så holdt en tilsvarende størrelse plastfyldning i samme tand meget længere.

Senere blev der opfundet plastmaterialer, som var beregnet til også at fylde i kindtænderne og så fortsatte jeg naturligvis med at fylde de nyeste og mest vævsvenlige af disse plastmaterialer i alle kindtænder på mine patienter, hvor det var nødvendigt.

Da jeg for over 12 år siden holdt helt op med at bruge amalgam og begyndte at udskifte dette materiale til plast, fordi patienterne ville af med de grimme og kviksølvholdige fyldninger, opdagede jeg, at der var caries (blødt misfarvet tandben) under vældig mange af disse amalgamfyldninger, selv om der intet havde været at se udefra eller på røntgenbilleder.

En nøjere undersøgelse i 1984 af hyppigheden af denne opdagelse, viste at i 200 udskiftede amalgamfyldninger var der caries under ca. halvdelen , uanset deres størrelse.

Metaller i vævene.

Jeg har for nylig læst en undersøgelse som har påvist at den strøm der går af metal igennem tanden tager kalciumionerne fra tandbenet under fyldningen med sig videre ned igennem tandens nerve.

En kraftig sort metalmisfarvning af tandsubstandsen under fyldningerne ser man næsten altid og især under de fyldningerne og især på det sted i bunden af hullet, hvor strømmen antagelig har været kraftigst.

Mange videnskabelige undersøgelser har også påvist, at kviksølv i form af kviksølvdråber passerer igennem tandens nerve og ud i de omliggende væv og kæbeknogle. 16.

Der er ligeledes påvist, at der er store mængder metal omkring tænder med amalgam, men de allerstørste koncentrationer findes omkring rødderne på tænder med guld eller platin/porcelæn på. Dette skyldes at guld/platin næsten altid er den positive pol i batterierne i munden og det betyder at metallerne vandrer hen omkring denne pol.

Det har vist sig, at der ofte kan måles meget høje strømme når guld eller platin anbringes i kontakt med hinanden. Kviksølvet i amalgamen er i stand til at ødelægge de ædle metaller der hvor der er en direkte kontakt.

Meget høje strømme kan også dannes når amalgamfyldningerne går ned under tandkødet, eller er lavet af det kobberholdige amalgam (ca.12% kopper) som alle tandlæger begyndte at bruge i slutningen af halvfjerdserne.17.

Ømme tænder

Af og til bliver en tand, som har haft en amalgamfyldning og som nu får en plastfyldning i stedet for, øm for tygning og følsom for koldt og varmt i en kortere eller længere periode.

Hvis de generende symptomer ikke skyldes at fyldningen er for høj, at der er revner i tanden, at nerven er betændt og at der er betændelse på roden eller omkring tanden, kan det måske skyldes, at der går en kraftig strøm igennem tanden.

Hypotese.

Jeg har som tidligere omtalt målt særdeles høje strømme på sådanne tænder, hvor jeg ikke har kunnet forklare symptomerne på anden måde. Da disse symptomer oftest forsvinder efter nogen tid, kunne årsagen måske være følgende: "Omkring alle tænder med amalgam er der store koncentrationer af metal og kviksølv. Når man så fjerner amalgamfyldningen spreder disse metaller sig ind i tandens nerve og tættere på tandrødderne, hvorved nerverne i og omkring tanden påvirkes. Langsomt fordeles og forsvinder metallerne i og omkring tanden så igen og der opstår en mere naturlig balance og mindre påvirkning, hvorved ømheden og følsomheden forsvinder helt".

Fænomenet "ømme tænder en begrænset tid efter udskiftning" er hyppigst hos tænder der før udskiftning har en høj strøm med negativ pol og caries under. Vi oplever næsten aldrig, at der bliver ømhed bagefter når guld eller porcelæn/platin erstattes med plast, hvilket måske kan forklares ved at disse som regel har været den positive pol.

Sandsynlige diagnoser.

Jeg måler altid strømmen på hver enkelt fyldning, inden jeg rører ved tænderne, for at få et indtryk af strømaktiviteten.

Jeg har erfaret, at det har stor betydning at måle strømmene på alle tænderne for at kunne stille den helt rigtige "diagnose", men jeg måler også strømmene for at hjælpe med til at stille en sandsynlig diagnose, nemlig kronisk kviksølvforgiftning (eller metalsyndrom). Jo stærkere strøm der går igennem tanden, jo mere metal tilføres der til vævene og hele kroppen. De enkelte personers tolerancegrænser er meget forskellige. Strømmene, som vi kan måle behøver derfor ikke altid at skabe problemer, men de kan gøre det.

Koncentrationen af kviksølvdampe i mundhulen og patientens symptomer og amamnese, er naturligvis også i den henseende meget vigtige og nødvendige oplysninger.

Har personer uforklarlige symptomer og de næsten øjeblikkelig forsvinder når man fjerner metal fra fra een eller flere tænder, må man antage, at det er de kunstigt frembragte strømme der har været årsagen.

Måske blokeres den energi der løber i meridianbanerne af de stærke strømme hos nogle mennesker og når metallet efterhånden forsvinder, kan disse energier igen bringes i balance.

Efterbehandling i form af akupunktur, zoneterapi og afgiftning, når alt metal er fjernet, har helt sikkert yderligere en gunstig virkning på mange symptomer, også i tænder og kæber.

Metalfri tandpleje

Anvendelsen af metaller og porcelæner i tandplejen er nok en misforståelse, når man ved, hvad det kan føre til for nogen og har været et uheldigt, men nødvendigt kapitel i tandplejens historie.

Der er i de senere år udviklet erstatningsmaterialer for alle metaller og porcelæner og de er nu klinisk gennemprøvet igennem en årrække, så vi kan stole på dem. Der er tale om et krystallinske polykarbonat som tilmed har vist sig at være meget pænere, billigere, vævsvenligere, belastningsvenligere og meget mere forbrugervenlige end de hidtil brugte plastmaterialer og metal/porcelæner, idet de kan repareres og eventuelt ændres farve på. 18.19.

De galvaniske strømme der dannes i munden ved tilstedeværelse af både guld og amalgam, er ikke i alle tilfælde af tilstrækkelig størrelse til at lave skade, men dem der er følsomme for den slags påvirkninger, vil helt sikkert på et eller andet tidspunkt få symptomer i form af géner, smerter eller lidelser.

Jeg mener at yderligere forskning på dette tværfaglige område er påkrævet og sikkert meget interessant og kan måske føre til større forståelse og vigtige opdagelser og sammenhænge, så unødige behandlinger af tænder og andre lidelser kan undgås, samt at færre tænder bliver fejlbehandlet, f.eks. udboret eller rodbehandlet uden grund.

Referencer.

1. Grant, RC.Galvanism, gold, amalgam and Hahnemanian teory. Dent.Digest(1902);8:1110-1122.

2. Gasser, F. Die quecksilberbelastung im menschlichen Körper in Diagnostik und Therapie der Umweltbelastung

   in der Sprechstunde. ML Verlag, Uelsen 1976.

3. Pleva, J. Corrosion and mercury release from dental amalgam. J. Orthomol Med.1989; 4(3) 141-158.

4. Kramer, F. Peesel, H.Amalgam. Mundbatterien und das grundsystem im mund. Pfeiffer Verlag Hersbruck.

5. Teherani, D.K. Till, T. Kurzbericht über Quecksilber-anreichen an Zahnwurzeln und im Kieferknochen. Biol

   Med 1984:5 249-53.

6. Gross, M.J., Harrison,J.A.(1989) "Some electrochemical features of the in vivo corrosion of dental amalgams".

   J.Appl. Electrochem. 19, 301-310

7. Lain, E; Caughron, GS. Electrogalvanic phenomena of oral cavity caused by dissimilar metallic restorations. J.

   AM.Dent. Assoc. (1936);23:1641-1652.

8. Masi, J.V.(1995) "Corrosion of amalgams in restorative materials: the problem and the promise". In status quo and

   perspectives of Amalgam and other Dental Materials ( Friberg, L.,Schrauzer, G.N.,eds) Thieme-Verlag,Stuttgart.

   In press.

9.. Brune, D. Corrosion of amalgams. Scan. Dent. Res.(1981) 89: 506-14.

10. Huggins, H: DDS.MS.:Medical and legal implications of components of dental materials.

11. Clifford, W.J. MS, RM(AAM):Materials reactivity testing Background, basis and procedures

12. Thomsen, J. Die Belastung des Organismus durch metallische dentale Werstoffe in " 25 jahre elektroakupunktur

     nach Voll und Medikamententestung". ML Verlag, Uelsen 1982.

13. Siblerud, R. Relationship between mercury from dental amalgam and health. Ph.D. dissertation in process, Dept

    of Physiology, Colorado State University,1988.

14. Lichtenberg, H: Elimination of symptoms by removal of dental amalgam from mercury poisoned patients, as

     compared with a control group of average patients. J.Orthomol. Med.(1993) Vol.8 No.3.

15. Zamm, A: "Removal of dental mercury: often an effective treatment for very sensitive patient".J.

      Orthomol.Med. 5, 1990.

16.. Pataky, L. Cseh, L. The fate of free mercury in tissue. Dentomaxillofac Radiol 12 1983  57-59.

17. Herö H, Brune O et al. Surface degradation of amalgam in vitro during static and cyclic loading. NIOM

     (Scandinavian Institute of Dental Materials), Oslo Norway.

18. Leinfelder.F.K. och Syzuky,: Report of in vitro wear of various composites resin formulation, University of

     Alabama, Birmingham, 1993. .

19. Anderson, A: Conquest C/B clinical evaluation. 5000 restaurations, inlays, onlayes, laminatews, crown and

     bridges,with and without alloy substate.Four years report, New York.1992.

Tandlæge Henrik Lichtenberg

Torvet 1A 3400 Hillerød

Tlf.. 48 25 55 66

Artiklen er trykt i SAB-NYT(sammenslutningen af alternative behandlere i danmark) Nr.10. 6. Juli 96