Metaller i tandplejen - på godt og ondt

  Nordisk Tidsskrift for Biologisk Medisin 2001; nr. 1.

Henrik Lichtenberg, tandlæge
Torvet 1A
DK-3400 HILLERØD
Danmark

  Selv om vi har haft megen nytte af metallerne i tandplejen, må vi erkende, at der er mange gode argumenter for at reducere eller holde helt op med at bruge dem. Når man gennemgår eksisterende litteratur om metaller og de skader, man har erfaret at de kan forvolde på tænder og omgivelser samt på hele organismen i form af kroniske forgiftninger og elektrogalvaniske  skader eller forstyrrelser er det indlysende, at vi tandlæger i stedet for bør anvende ikke-metalliske biocompatible og naturligvis ikke-giftige materialer.

Ifølge tandlægernes lærebøger er det "fejlbehandling", at sætte flere forskellige metaller ind i samme mund. Desværre ser det ud til at tandlægerne ikke har efterlevet og stadig ikke efterlever disse anbefalinger.

Der er mange fordele ved at gå over til at bruge compositer og polycarbonater (plastmaterialer). De skaber ikke kunstige batterier og dermed strøm i vævene. De er mere vævsvenlige og ligeså anvendelige og holdbare, som metaller og porcelæner, specielt når de er forstærket med glasfibervæv. Disse nye materialer til kroner og broer er desuden langt billigere og meget mere brugervenlige.

Det er vigtigt at understrege, at fremtidens patienter helt sikkert vil stille meget store krav til tandmaterialers kosmetiske udseende, vævsvenlighed og holdbarhed. Befolkningens tiltagende miljøbevidsthed vil føre til, at patienterne ikke længere vil have tungmetaller eller giftige kemikalier i tænderne eller kæberne. Det øgede antal allergiske patienter vil yderligere føre til at materialer, som kan give forgiftninger og som man via erfaring ved kan fremkalde allergier, kun meget sjældent vil blive brugt i fremtidens tandpleje.

 

Lichtenberg H. Metals in dental care - for better or for worse. Nordisk Tidsskrift for Biologisk Medisin 2001; nr. 1.

Although metals have been useful in dental care, we must admit that there are many good arguments for reducing or ceasing their use altogether. A review of the existing literature on metals and the damage we have seen that they can cause to teeth and the environment, in addition to bodily injury in the form of chronic poisoning and electrogalvanic damage or disturbances, makes it obvious that we as professionals should instead use non-metallic, biocompatible and of course non-toxic materials.

According to dentistry textbooks, using several different metals in the same mouth is considered "malpractice". Unfortunately, it appears that dentists have not and still do not abide by these recommendations.

There are many advantages to switching to composites (adhesive resin-based filling material) and polycarbonates (plastic materials). They do not create artificial batteries which induce electric current into human tissues. They are more biocompatible and just as versatile and durable as metals and ceramics, especially when reinforced with fibreglass mesh. These new materials for crowns and bridges are in addition far less expensive and much more consumer-friendly.

It is important to emphasise that tomorrow's patients will surely demand high standards regarding cosmetic appearance, biocompatibility and durability of dental materials. Increasing public consciousness concerning the environment will result in patients refusing to accept heavy metals or toxic chemicals in their teeth or jaws. The increasing number of allergic patients will in addition result in very infrequent future use of dental materials that may cause poisoning and that have been known to cause allergies.

 

Metallegeringer, beregnet til at reparere tænderne med, har i mange år været de stærkeste, billigste og hyppigst anvendte fyldningsmaterialer og har derfor stadig en udbredt anvendelse, men de er nu ved at blive afløst af andre materialer. Det har vist sig, at det ikke altid er hensigtsmæssigt, at bruge metaller. Strøm bringer korrosionsprodukter og metaller ud i vævene og via blodet og langs nervebaner ud til hele kroppen (1-3). Samtlige fem metaller - kviksølv, kobber, sølv, tin og zink - som fyldningsmaterialet "sølv"amalgam er lavet af - er alle giftige. Det vil sige de har een eller flere toksiske virkninger på organismen (4).

Metallerne danner korrosionsprodukter og organiske forbindelser som f.eks. methylkviksølv, kviksølvklorid og kviksølvfluorid. De dannes i munden og mave-tarmkanalen og man ved, at mange af disse kemiske forbindelser er yderst giftige. Studier på aber indikerer, at i mave-tarmkanalen påvirkes nogle af bakterierne så de bliver resistente overfor kviksølv, men samtidig bliver de resistente overfor antibiotika (5).

Enkelte metaller, som f.eks. jern, kobber, zink, krom og selen er dog nødvendige i ganske minimale mængder for at opretholde kroppens naturlige funktioner. Jern er nødvendig for at danne hæmoglobin og selen har en beskyttende virkning overfor tungmetaller (6).

 

Anvendelsen af metaller, set i et historisk perspektiv

Ordet "plombe" betyder egentlig en fyldning lavet af bly. For mange år siden, før "sølv"amalgamen blev opfundet, var bly et af de materialer man anvendte til at fylde i huller i tænderne. Bly er et giftigt tungmetal, som i lighed med kviksølv giver mange alvorlige forgiftningssymptomer, selv i uhyre små mængder. Romerne indrettede deres huse med vandrør lavet af bly, og det siges at dette har været en medvirkende årsag til at denne kultur gik til grunde.

Den meget udbredte anvendelse af meget giftige metaller i tandplejen vil være en medvirkende faktor til, at give en udbredt og langvarig kronisk forgiftning af store dele af befolkningen (7). Påvirkningen vil først ramme de svage, samt de fattige i samfundet, idet de ikke har råd til at få alle tænderne lavet i guld eller porcelæn. Personer som får mange forskellige metaller i munden, får hurtigere og hyppigere symptomer og varige skader (8). På grund af visse tungmetallers evne til at forandre cellernes arveanlæg (DNA), kan det efterhånden også gå ud over de kommende generationer (9, 10).

Mange forskellige legeringer anvendes i dag i tandplejen. En af de mest udbredte er tandfyldningsmaterialet "sølv-amalgam" eller bare kaldt "amalgam". Jeg vil derfor begynde med at omtale dette materiale.

Amalgam er blevet anvendt som tandfyldningsmateriale i ca. 160 år og har indtil for ti år siden, været det mest holdbare, samtidig med at det er det billigste materiale at fylde  tænderne med. Anvendelsen har bestemt ikke været uden problemer, hvilket professor Fredrik Berglund i Sverige har redegjort for i sin bog "150 Years of Dental Amalgam" (11).

Lige siden amalgam kom på markedet i 1830èrne, har det været kritiseret for sin formodede giftighed på grund af sit store indhold af kviksølv og var af den grund forbudt at anvende i New York fra 1839 til 1856. For at tilfredsstille befolkningens behov for en billig og let måde at reparere tænderne på, begyndte man alligevel igen at anvende amalgam i stor udstrækning.

Litteraturen er rig på kliniske beskrivelser og videnskabelige undersøgelser af sammenhængen mellem dets anvendelse og symptomer og en lang række sygdomme. Der er lige siden 1920èrne og specielt i de sidste ti til femten år, lavet mange videnskabelige undersøgelser af de biologiske virkninger på både dyr og mennesker af dette tandfyldningsmateriale (12).

Amalgam består af ca. 51 % kviksølv, resten er kobber, sølv, tin og zink. Omkring 1975 ændrede man indholdet af kobber til 12% mod tidligere ca. 2%. Denne amalgam, som man markedsførte som "high copper amalgam", viste sig ved sammenlignende undersøgelse på Nordisk Institutt for Odontologisk Materialprøvning (NIOM) i 1983, at give et væsentligt forøget udslip af kviksølv og kobber, nemlig ca. 50 gange så meget (13).

Amalgam er billigt, det holder rimeligt og det er let at bruge. Det er sikkert grunden til dets lange og udbredte anvendelse. Amalgam er en relativt løst bundet metallegering, som består af fem forskellige metaller. Legeringen går langsomt i opløsning og mange af metallerne ophobes i kroppen (14). Amalgamfyldninger frigør hele tiden relativt store mængder kviksølv i form af kviksølvdampe, metallisk kviksølv opløst i spyttet og ioniseret kviksølv ud i tænderne og vævene (15).

Kviksølvdampe fra dentalt amalgam blev målt af professor Alfred Stock i Tyskland første gang allerede i 1926. Koncentrationen måles i mikrogram per kubikmeter luft. Disse kviksølvdampe er uhyre giftige, selv helt ned i koncentrationer på 10 mikrogram per kubikmeter luft. Ved denne lave koncentration har man konstateret at centralnervesystemet påvirkes, så der kan opstå "muskelsitringer" (16).

Professor Stock udtalte allerede dengang, på grundlag af sine mange kliniske og videnskabelige studier, at "Lægerne vil sande at det er en synd imod menneskeheden, hvis man fortsat anvender amalgam til tandfyldninger" (12, 17). Denne advarsel blev desværre overhørt eller negligeret, antagelig på grund af de få gode egenskaber, som jeg før nævnte amalgam har.

Egne undersøgelser viser at koncentrationen af kviksølvdampe i mundhulen hos folk med amalgamfyldninger og symptomer svarende til kronisk kviksølvforgiftning, gennemsnitlig er på 54 mikrogram per kubikmeter. Dette er ca. 1500 gange højere end grænseværdien i  beboelse og 5-50 gange højere end tilladt i arbejdsmiljøet (18).

 

Kviksølv i spyttet

I forbindelse med en 4-dages miljøudstilling (ÖKO 95) i Ulm i Tyskland blev der foretaget 430 spytprøver, som blev undersøgt på Eberhart-Karls Universitet, Afdeling for Miljøanalyser i Tübingen. Med deres nøjagtige og miljøvenlige prøvemetode kan man teste med en nøjagtighed på et nanogram Hg/liter relativt (0,005 ng absolute).

Resultaterne fra en anden undersøgelse, omfattende 17.500 personer, lavet i samarbejde med miljøbeskyttelsesorganisationerne, blev præsenteret ved en pressekonference den 1. maj 1996. Kviksølvmængden i spytprøverne i gruppen der havde amalgamfyldninger overskred WHO's grænseværdi for drikkevand (0,5 mikrogram Hg/l) med en faktor på over 1000. Man konkluderede, at 40% af befolkningen fik mere kviksølv fra amalgamfyldningerne via kviksølvdampe og spyt, end WHO har fastsat som anbefalet maximun grænseværdi for den samlede daglige tilførsel af kviksølv fra alle kilder!

I nyere videnskabelig litteratur er det indiskutabelt, at hovedparten af det kviksølv mennesker udsættes for kommer fra amalgamfyldningerne. Den totale kviksølvoptagelse fra amalgam er - ifølge WHO - 6,5 gange højere end optagelsen fra fødevarer (19). Ifølge den tyske Bundesgesundheitsamt (sundhedstyrelse) i 1992, er det muligt, at den af WHO foreslåede maximumgrænse på 43 mikrogram kviksølv/dag i enkelte tilfælde er meget overskredet.

 

Kviksølv i tænderne og vævene

Amalgam korroderer i mundmiljøet og udvider sig efterhånden, så det laver revner i tænderne, som meget ofte fører til at tænderne går mere eller mindre fra hinanden. Man er også på tandlægeskolerne klar over, at det er et voksende problem og at det kan føre til rodbehandling og tab af tænder. De fem giftige metaller, som kommer ud af amalgamen koncentrerer sig mere og mere i tænderne og det omliggende væv, tandkød og kæbeknogle (20). Undersøgelser af koncentrationen af kviksølv i tanden og de omliggende væv viser mængder på 100 nanogram til flere tusinde mikrogram kviksølv per gram væv. Hvis der er ædelmetal i nærheden, eller hvis der er amalgam under en guldkrone, kan koncentrationen af kviksølv i tanden og vævene omkring tanden, komme meget højt op. Disse metaller vil sammen med korrosionsprodukter virke skadeligt på disse væv, så der i tandkødet opstår en kronisk irritationstilstand eller betændelse (gingivitis - blødende tandkød) og i knoglen sættes der en degenerationsproces i gang, som vi kalder "paradentose" (21).

I de senere år er spørgsmålet om hvor giftigt amalgam er, blevet undersøgt af mange forskere og klinikere verden over. Verdens sundhedsorganisation (WHO) har i en rapport fra 1991 konstateret at der ikke kan fastsættes nogen minimumsgrænse for kviksølv, hvor kviksølvrelaterede symptomer ikke kan opstå (19). Tusindvis af andre undersøgelser har enstemmende dokumenteret at kviksølv har en skadelig virkning på nyrene, centralnervesystemet, immunforsvaret og på reproduktionen og det ufødte barn. Desuden er en lang række sygdomme og syndromer under stærk mistanke, for at være forårsaget af kviksølv fra amalgamfyldningerne. Her kan nævnes MS, ALS, Alzheimers sygdom, Crohns sygdom og fibromyalgi (22).

 

Andre metaller som anvendes i tandplejen

Af andre metaller er de almindeligst brugte: guld, platin, palladium, sølv, kobber, aluminium og titan. Disse bruges især til fremstilling af indlæg, kroner, broer og proteser, samt til tandregulering. Det er næsten altid metalblandinger, det vil sige legeringer, man anvender. Legeringerne er ofte tilsat større eller mindre mængder af mindre kendte metaller, som f.eks. indium, beryllium, molybdæn, krom, kobolt, jern, nikkel og vanadium. En guldkrone, består som regel af guld og platin, men kan også være lavet af mange forskellige andre metaller, specielt hvis det er en såkaldt "sparekrone", hvor man har sparet på de ædle og dyre metaller og har tilsat mere sølv, kobber, palladium, zink eller tin, indium og molybdæn.

Guld er blevet anvendt til tandfyldninger og kroner længe før man begyndte at anvende amalgam. Man kunne rent teknisk først i 1950èrne støbe guld så nøjagtig, at det kunne cementeres fast i tænderne. Indtil da måtte man nøjes med at "smede eller hamre" guldet ind i hullerne. (Dette blev i fagsproget kaldt en "hamret guldfyldning"). Guldkroner blev i mange år lavet af en tynd guldplade som blev tilpasset tandens omkreds og loddet sammen som et rør. Derefter blev røret kontureret og formet så den lignede en tand. Tyggefladen blev så bagefter støbt oven på røret. (Dette blev kaldt en "skalkrone").

 

Allergier for metaller

Kliniske undersøgelser af mange patienters serumreaktioner på de forskellige metaller, viser at reaktionerne er meget individuelle, men gennemsnitlig reagerer 83% på sølv ved dannelse af serumglobuliner. 8% reagerer på guld, 85% reagerer på zink, 5% reagerer på titan, 70% reagerer på aluminium, 89% reagerer på tin og ca. 3% reagerer på platin og palladium (18-23).

Tandlægestanden i USA var i ca. halvtreds år i det forrige århundrede splittet op i to lejre. Den ene gruppe tandlæger, organiseret i en forening som i dag kaldes American Dental Association  forlangte, at deres medlemmer skrev under på, at de ikke ville bruge amalgam. Den anden gruppe tandlæger valgte at fylde de mange huller folk fik i deres tænder, forårsaget af det forøgede brug af sukker, med det billigere amalgam. Velhavende fik som regel lavet deres tænder i stand med guld, men de som ikke havde råd til denne langt dyrere behandling, måtte nøjes med amalgam.

For ca. 25-30 år siden begyndte man at lave kroner og broer, ved hjælp af en støbt metalhætte eller et skelet, lavet i en meget højtsmeltelig legering. Uden på denne hætte eller skelet brændte man så porcelæn i en passende tykkelse, så kronen eller broen fik den naturlige udformning. Disse "metal/keramik" eller "påbrændingskroner/broer", som de kaldes, anvendes stadig i stor udstrækning i dag. De er relativ dyre at fremstille, hovedsagelig fordi de laves af højtsmeltelige metallegeringer, som består af en platin/guldlegering, men også fordi fremstillingsmåden er tidskrævende. Det metal som er under porcelænskroner (påbrændningsmetal), indeholder ofte guld, palladium, sølv, platin, tin, indium, gallium og kobber.

Selv om sådanne kroner og broer er stærke, har de desværre nogle ulemper. Meget ofte er farven, på grund af det underliggende metal ikke helt tilfredsstillende. Mange tandlæger og patienter har sikkert også set at der efter nogen tid kommer en sort kant af metal langs tandkødet og misfarvning af tandroden og det er umuligt at reparere dem ordentligt. Mange reagerer som sagt på de metaller der bruges til at lave dem og jeg har meget ofte set en mørkere rød zone på ca. een mm. i tandkødet langs med kanterne af kronerne, som tyder på en allergisk eller toksisk reaktion på noget i kronen.

Porcelæn, som er aluminiumsoxyd, er desværre et meget hårdt materiale, som kun slides uhyre lidt. Det slider og overbelaster derfor den tand det bider sammen på. Dette kan føre til revner og brækkede tænder og fyldninger, samt ødelæggelse af nerverne. Også på dette materiale ses reaktioner i tandkødet langs med kronerne.

 

Proteser lavet af metaller

Efter anden verdenskrig blev det teknisk muligt at støbe proteser med bøjler og støtter, de såkaldte "unitors". Mange forskellige legeringer er blevet brugt, men den mest anvendte legering i dag, er en legering med krom-cobolt, som foruden disse metaller, som regel også indeholder molybdæn, kisel, titan og nikkel. 40% af legeringerne, som anvendes til disse proteser indeholder over 1% nikkel. Stålproteser, såkaldte "unitors" er lavet af en legering af kobolt, krom, molybdæn, silicium, titan og en del fabrikater indeholder nikkel.

 

Tandregulering

Tandreguleringsbehandling bliver meget ofte udført med såkaldt fast apparatur, idet det sidder på døgnet rundt og derfor er meget mere effektivt end aftagelige tandreguleringsplader. Der bruges gerne metacrylat og tandreguleringstråd. Tandreguleringstråd til tandregulering og stålbånd til at sætte rundt om tænderne, er lavet af nikkel, krom og altid molybdæn og silicium, men der er altid nikkel i legeringen og fiksationen til tænderne er som regel af stål, som også indeholder nikkel. Det er dog nu muligt at få disse fiksationer til tråden lavet i plast, som så bliver limet på tandoverfladen.

 

Implantater

Det har i mange år været muligt at implantere metalstubbe eller skruer ind i kæberne. Som regel anvendes metallet titan, idet det har vist sig at dette metal er relativt vævsvenligt. Flere og flere mennesker reagerer dog på dette metal. Derfor hører vi også om patienter der udstøder implantatet. Serum-globulinreaktioner på blodet, viser gennemsnitlig at ca. 5-10 procent reagerer og ganske få procent af disse meget kraftigt. Når dette sker må implantatet som regel fjernes, men skaden på kæben kan oftest ikke repareres uden indsætning af ny knogle, som man tager fra et andet sted på personen. Disse patienter får af og til varige men, i form af smerter og deformiteter.

Der findes flere forskellige implantatmetoder, men en af de mest kendte er den svenske, "Brånemark system" metode. Denne metode har været anvendt med godt resultat og der er foretaget mere end 400.000 operationer, hvor der loves "livstids garanti" (24).

En undersøgelse på tandlægehøjskolen i København viser, med tre forskellige implantattyper en overlevelsesrate på 92 til 95% (25). Nogle fabrikanter af implantater har forsøgt at anvende andre materialer, som f.eks. Al2O3 (InCeram), men det har vist sig ikke at være stærke nok til at modstå evt. traumer på kronen.

I fremtiden vil man sikkert finde frem til materialer som er mere vævsvenlige end titan og man bør efter min mening ikke implantere noget ind i kæberne, før man har lavet en blodprøve og påvist at patienten har biologisk forligelighed med det valgte materiale.

 

Forskellige metaller i samme mund

I en artikel i American Journal of Dental Science fra 1844 kan man læse "at amalgam ødelægger guldfyldninger" (26). Eet hundrede år senere kunne man i en kendt lærebog fra 1946, "The Science of Dental Materials" læse følgende (27): "En gang imellem sættes et guldindlæg i kontakt med en amalgamfyldning i nabotanden eller en tand i den modstående kæbe eller en guldbøjle rører måske ved en amalgamfyldning. Alle sådanne behandlinger kommer næsten helt sikkert til at forårsage korrosion af amalgamen, fordi der dannes et galvanisk element, med en anseelig elektromagnetisk kraft (ca. 500 millivolt). En gang imellem findes kviksølv i guldlegeringen, som derved svækkes. En sådan behandling vil altid være en risiko for patientens helbred".

Kendte forskere har rapporteret, at guldrestaureringer korroderes ved at kviksølv frigøres på grund af en elektrokemisk reaktion. Siden da har tandlægernes lærebøger anbefalet, at man ikke sætter guld i kontakt med amalgam. Det er i midlertid et faktum at mange tandlæger "glemmer" dette og rutinemæssigt sætter dem i kontakt med hinanden. Ralph W. Phillips skriver i sin lærebog fra 1977 (28) "at det synes kontraindiceret at sætte en amalgamfyldning i kontakt med et guld-indlæg”.

I en artikel af F. Gradenwitz fra 1926 kan man læse "at sætter man ædle og uædle metaller sammen vil der opstå elektrolytiske strømme, som gør at også dybtliggende dele af amalgamfyldningerne falder fra hinanden og kan forårsage fordampning af kviksølv i større mængder" (29).

 

Konklusion

Metallerne er stærke og relativt bestandige i mundmiljøet, og er derfor meget populære i tandplejen. Næsten alle metallerne har en mere eller mindre skadelig virkning på tænderne, deres omgivelser og kroppens organer, samt deres funktioner. Forskellige metaller og metallegeringer i tænderne danner strøm og korrosionsprodukter, som kan påvirke nervernes funktioner og skade vævene. Metallerne bliver mere og mere en belastning for miljøet, og flere og flere mennesker og dyr kan ikke undgå at blive udsat for metaller med risiko for forgiftninger og overfølsomhedsreaktioner. Fremtidens patienter vil helt sikkert stille meget store krav til tandmaterialers kosmetiske udseende, vævsvenlighed og holdbarhed (30, 31). Mange metaller og især tungmetallerne er generelt uønskede i kroppen, og bør derfor, efter min mening, slet ikke anvendes i den moderne tandplejen. Den "metalfri tandpleje" hvor man udelukkende bruger biologisk gennemprøvede og ugiftige kunststoffer, såsom polycarbonater, glasfibervæv og kulfibre, er derfor en naturlig konsekvens og er i dag allerede en realitet.


Litteratur

1. Masi JV. Corrosion of restorative materials: the problem and the promise. I: Friberg LT, Schrauzer GN, red. Status quo and perspectives of amalgam and other dental materials. Stuttgart: Georg Thieme Verlag, 1995: 39-50.

2. Danscher G, Hørsted-Bindslev P, Rungby J. Traces of mercury in organs from primates with amalgam fillings. Exp Mol Pathol 1990; 52 : 291-9.

3. Fusayama J, Katayori J, Nomoto S. Corrosion of gold and amalgam placed in contact with each other. J Dent Res 1963; 42: 1183-97.

4. Huggins H. Medical and legal implications of components of dental materials. Colorado Springs, CO: Huggins Diagnostic Center, 1989.

5. Summers AO, Wireman J, Vimy MJ, Lorscheider FL, Marshall B, Levy SB, et al. Mercury released from dental "silver" fillings provokes an increase in mercury- and antibiotic-resistant bacteria in oral and intestinal floras of primates. Antimicrob Agents Chemother 1993; 37: 825-34.

6. Clarkson TW, Hursh JB, Sager PR, Syversen TLM. Mercury. I: Clarkson TW, Friberg L, Nordberg GF, Sager PF, red. Biological monitoring of toxic metals. New York: Plenum Press, 1988: 199-246.

7. Pleva J. Mercury poisoning from dental amalgam. Journal of Orthomolecular Psychiatry 1983; 12: 184-93.

8. Lichtenberg H. Symptoms before and after proper amalgam removal in relation to serum globulin reaction to metals. Journal of Orthomolecular Medicine 1996; 11: 195-204.

9. Verschaeve L, Kirsch-Volders M, Susanne C, Groetenbriel C, Haustermans R, Lecomte A, et al. Genetic damage induced by occupational low mercury exposure. Environ Res 1976; 12: 306-16.

10. Störtebecker P. Mercury poisoning from dental amalgam. Täby: Störtebecker Foundation for Research, 1985.

11. Berglund F. 150 years of dental amalgam. Orlando, FL: Bio-Probe, 1995.

12. Stock A. Die Gefährlichkeit des Quecksilberdampfes. Zeitschrift für angewandte Chemie 1926; 39: 461-88.

13. Herö H, Brune D, Jörgensen RB, Evje DM. Surface degradation of amalgam in vitro during static and cyclic loading. Scand J Dent Res 1983; 91: 488-95.

14. Brune D. Corrosion of amalgams. Scand J Dent Res 1981; 89: 506-14.

15. Lorscheider FL, Vimy MJ, Summers AO. Mercury exposure from "silver" tooth fillings: emerging evidence questions a traditional dental paradigm. FASEB J 1995; 9: 504-8.

16. Trakhtenberg IM. Cardiotoxic Effects of mercury. I: Trakhtenberg IM. Chronic effects of mercury on organisms. DHEW Publication No. (NIH) 74-473. Bethesda, MD: National Institutes of Health, 1974: 199-210.

17. Stock A. Die chronische Quecksilber- und Amalgamvergiftung. Archiv für Gewerbepathologie und Gewerbehygiene 1936; 7: 388-413.

18. Lichtenberg H. Mercury vapour in the oral cavity in relation to the number of amalgam surfaces and the classic symptoms of chronic mercury poisoning. Journal of Orthomolecular Medicine 1996; 11: 87-94.

19. WHO. Environmental health criteria 118: Inorganic mercury. Geneva: World Health Organization, 1991.

20. Frykholm KO, Odeblad E. Studies on the penetration of mercury through the dental hard tissues, using Hg203 in silver amalgam fillings. Acta Odontol Scand 1955; 13: 157-65.

21. Teherani DK, Till T. Kurzbericht über Quecksilberanreicherungen an Zahnwurzeln und im Kieferknochen. Biologische Medizin 1984; 13: 249-53.

22. Friberg LT, Schrauzer GN, red. Status quo and perspectives of amalgam and other dental materials. Stuttgart: Georg Thieme Verlag, 1995.

23. Clifford WJ. Materials reactivity testing. Background, basis and procedures for the immunological evaluation of systemic sensitization to components, which emanate from biomaterials. Colorado Springs, CO: Clifford Consulting & Research, 1990.

24. Brånemark PI, Hansson BO, Adell R, Breine U, Lindström J, Hallen O, et al. Osseointegrated implants in the treatment of the edentulous jaw. Experience from a 10-year period. Scand J Plast Reconstr Surg Suppl 1977; 16: 1-132.

25. Gotfredsen K, Hjørting-Hansen E, Andersen PK. En femårig overlevelsesanalyse af 526 konsekutivt indsatte implantater. Tandlægebladet 1995: 99: 254-7.

26. Westcott. Report on mineral paste. The American Journal of Dental Science 1844; 4: 175.

27. Skinner EW, Phillips RW. The science of dental materials. Philadelphia: W.B. Saunders Company, 1946.

28. Phillips RW. Elements of dental materials for dental hygienists and assistants. Philadelphia: W.B. Saunders Company, 1977.

29. Gradenwitz F. Discussion: Zur Frage der Gefährlichkeit des Quecksilberdampfes. Zeitschrift für angewandte Chemie 1926; 39: 788.

30. Leinfelder KF. Posterior composite resins: the materials and their clinical performance. J Am Dent Assoc 1995; 126: 663-76.

31. El-mowafy OM, Lewis DW, Benmergui C, Levinton C. Meta-analysis on long-term clinical performance of posterior composite restorations. J Dent 1994; 22: 33-43.

Tilbage til forsiden                             Til dokumentets top.