Kroniske neuropsykologiske virkninger af kviksølv hos tandlæger.

C.H. Ngim, S.C. Foo, K.W. Boey, J. Jeyaratnam.

ABSTRAKT

Neuropsykologiske prøver blev udført hos 98 tandlæger (gennemsnitsalder 32 år, spredning 24-49 år) udsat for kviksølvdamp og 54 kontrolpersoner uden erhvervsmæssig udsættelse for kviksølv. Tandlægerne var udsat for en individuel gennemsnits luftkoncentration (tidsvægtet gennemsnit TWA) på 14 mikrogram/kubikmeter (spredning 0,7-42 mcg/m3) af middel varighed på 5,5 år (spredning 0,7-24 år) og havde i gennemsnit en kviksølvkoncentration i blodet på 9,8 mikrogram/l (spredning 0,6-57 mcg/l).

Ved neuropsykologiske prøver med målinger af motorisk hastighed (finger anslag), visuel scanning (spor-dannelse), visuomotorisk koordination og koncentration (ciffer symbol), verbal hukommelse (ciffer span, logisk hukommelse, forsinket genkaldelse), visuel hukommelse (visuel gen-givelse, øjeblikkelig og forsinket genkaldelse), og visuomotorisk koodinations hastighed (bender-gestalt tid) var tandlægernes udførelse signifikant ringere end kontrolgruppens udførelse.

Tandlægernes ydelse var 3,9 - 38,9% (gennemsnit 13,9%) ringere ved disse prøver. Ved spor-dannelse, ciffer span, logisk hukommelse forsinket genkaldelse og bendergestalt tid var prøveresultaterne mere end 10% ringere. I hver af de prøver hvori der blev fundet signifikante forskelle og i block design tid, aftog udførelsen efter som udsat dosis var forøget (udsat dosis = produkt af TWA for kviksølvkoncentrationerne i luft og antal år for påvirkning). Disse resultater rejser spørgsmålet om den gældende tærskel-værdigrænse på 50 mikrogram/kubikmeter (TWA) yder tilstrækkelig beskyttelse mod uheldige virkninger af kviksølv.

(British Journal of Industrial Medicine 1992;49:782-790)

Undersøgelsen er udført af:

Department of Community, Occupational and Family Medicine, National University of Singapore, National University Hospital. Lower Kent Ridge Road, Singapore 0511.

C.H. Ngim, S.C. Foo, J. Jeyaratnam.

Department of Social Work and Psychologi, National University of Singapore

K.W. Boey